Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 - Kunstgebouw

Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024

Portret van minister Van Engelshoven

Op 11 juni presenteerde minister Van Engelshoven haar uitgangspunten voor het Cultuurbeleid 2021-2024. Kunstgebouw is blij met de uitgangspunten, de minister maakt een aantal hoopvolle keuzes voor cultuuronderwijs. We lichten er een aantal zaken uit:

Vervolg programma Cultuureducatie met kwaliteit

“Er komt een vervolg op het programma Cultuureducatie met kwaliteit. Dit programma zal breder van opzet worden en inspelen op de komst van het nieuwe curriculum. Binnen CMK komt meer ruimte voor het voortgezet onderwijs en de aansluiting tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten.”

Zelfde bedrag voor alle leerlingen

“Ik verhoog het bedrag dat andere gemeenten dan de G9 ontvangen. Zij ontvangen in de nieuwe periode hetzelfde bedrag als de G9, namelijk € 0,79 per leerling. Ik investeer via het programma Cultuureducatie met kwaliteit hierin € 3,5 miljoen.” (NB de G9 zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Enschede, Groningen, Arnhem en Maastricht. Alle kleinere gemeenten ontvingen tot nu toe een later bedrag dan de G9, namelijk € 0,55 per leerling)

Aandacht voor alle kunstdisciplines

“Ik kies voor integraal cultuuronderwijs en geef niet langer voorrang aan bepaalde kunstdisciplines. (…) Het tijdelijke programma Méér muziek in de klas eindigt eind 2020. Binnen het programma Cultuureducatie met kwaliteit en het herziene curriculum blijven er uitstekende mogelijkheden om hierop voort te bouwen.”

BIS-instellingen hoeven niet meer verplicht aan cultuuronderwijs te doen

“Uit gesprekken met het culturele veld, scholen en medebestuurders concludeer ik dat het niet zinvol is van alle aanvragers plannen te eisen op het gebied van cultuuronderwijs. De samenwerking tussen scholen en het culturele veld is nu soms te aanbod gericht. Aanvragen met uitgewerkte plannen op het gebied van cultuuronderwijs moeten van hoge kwaliteit zijn en inspelen op de behoefte van scholen. Ook moeten zij aansluiten op het programma Cultuureducatie met kwaliteit in de regio.”

De uitgangspunten voor het cultuurbeleid van de minister zijn deels gebaseerd op het advies van de Raad voor Cultuur dat in april werd gepresenteerd. Naar aanleiding van dit advies stuurde de Raad van Twaalf (alle provinciale cultuurinstellingen, waaronder Kunstgebouw) vorige maand een brief aan de minister. Hierin werd aangedrongen op voortzetting van het Cultuureducatie met kwaliteit-programma, uitbreiding van dit programma naar het VO, een integrale benadering van cultuuronderwijs (dus geen uitzonderingspositie voor muziek), een programma cultuurparticipatie naar het model van Cultuureducatie met kwaliteit en een gelijke bijdrage van het rijk voor alle gemeenten. We zijn verheugd dat al deze punten zijn gehonoreerd in het cultuurbeleid voor de komende vier jaar.

Advies van de Raad voor Cultuur (11 april 2019)
Brief Raad van Twaalf (16 mei 2019)
Uitgangspunten voor het Cultuurbeleid 2021-2024 (11 juni 2019)