Over Kunstgebouw

Over Kunstgebouw

Wat doet Kunstgebouw, voor wie en waar staan wij voor? Bekijk onze missie, visie en maak kennis met ons brede palet aan diensten.

Missie & visie

Wie zijn wij en waar staan wij voor?

Kunstgebouw is de Zuid-Hollandse provinciale ondersteuningsinstelling voor cultuur. Toegang tot cultuur voor iedereen in Zuid-Holland, dat zien wij als onze missie. Dit doen we door cultuureducatie en -participatie effectief en efficiënt te ondersteunen en organiseren – voor én samen met lokale overheden, onderwijsinstellingen, cultuuraanbieders en maatschappelijke organisaties.

Onze visie

Cultuuronderwijs en cultuurparticipatie zijn essentieel voor onze ontwikkeling, als individu en als maatschappij. Door naar kunst te kijken, kunst te maken, cultuur te beoefenen en cultureel erfgoed te beleven, leer je jezelf en de wereld om je heen beter kennen. Bovendien levert cultuur een belangrijke positieve bijdrage aan kansengelijkheid en daarmee ook een leefbare, bloeiende maatschappij.

Lees meer over de waarde van cultuur in onze Cultuurwijzer.

 

Nieuwkomers in Westland nemen deel aan CultuurZonderGrenzen, een programma voor cultuurparticipatie

Wat doet Kunstgebouw?

Binnen de kunst- en cultuursector van Zuid-Holland vervult Kunstgebouw de rollen van netwerk- en kennispartner voor met name de provincie Zuid-Holland, lokale overheden, onderwijsinstellingen, cultuuraanbieders en maatschappelijke organisaties. Met ons brede en veelzijdige aanbod aan diensten dragen we bij aan een goede en brede basis voor cultuur, overal in de provincie.

Ons aanbod berust op de volgende drie pijlers:

  • Het ontsluiten van kennis en onderzoeksresultaten over cultuur en de effecten ervan op mens en maatschappij;
  • Het ondersteunen van de culturele sector in Zuid-Holland met verschillende projecten en het stimuleren van deelname aan (rijks)programma’s. Onze partners en andere stakeholders hebben optimaal profijt van onze netwerken, beschikbare middelen, kennis en ervaring. Ook bieden we cursussen en workshops voor de doorontwikkeling van professionals die raakvlakken hebben met of werkzaam zijn binnen de culturele sector;
  • Het ontwikkelen van een kwalitatief goed educatief aanbod voor leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs.

Kennis & onderzoek

Ondersteuning culturele sector

Educatief aanbod

Ons werkgebied

We werken samen met alle gemeenten in Zuid-Holland, van Albrandswaard tot Zoeterwoude. We bieden onze diensten vooral aan in de kleinere gemeenten waar de culturele infrastructuur minder uitgebreid is dan in de grote steden. We werken ook samen met de provincie Zuid-Holland, met partners in andere provincies en met landelijke instellingen en fondsen. En door ons interactieve dashboard Cultureel Zuid-Holland in kaart weten we wat er speelt in gemeenten op het gebied van sociale infrastructuur en cultuurbeleid. Zo zorgen we dat Zuid-Hollandse gemeenten, scholen en organisaties toegang hebben tot zoveel mogelijk kennis en middelen.

Samenwerkings­partners

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn scholen, gemeenten en organisaties in Zuid-Holland.
Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland. We werken intensief samen met de andere provinciale cultuurinstellingen: Erfgoedhuis Zuid-Holland, Probiblio, Jeugdtheaterhuis, Popunie en Stichting Educatieve Orkestprojecten.
Met de laatste drie vormen we samen de Basisvoorziening Cultuurparticipatie in Zuid-Holland.
Met onze collega-instellingen in andere provincies bundelen we onze krachten in de Raad van Twaalf. Landelijk werken we nauw samen met het LKCA en Fonds voor Cultuurparticipatie.

Zuid-Holland is ons werkgebied

Jaarverslag & jaarplan

Jaarverslag

Dit jaarverslag gaat over de activiteiten die Kunstgebouw in 2022 heeft gerealiseerd, samen met scholen, gemeenten en cultuuraanbieders. Het jaarverslag van 2023 wordt in 2024 gepubliceerd.

Bekijk het jaarverslag 2022

Jaarplan

Dit jaarplan beschrijft de geplande activiteiten van Kunstgebouw in 2024. Het schetst de context en vele samenwerkingsverbanden waarin Kunstgebouw opereert. Onze plannen zijn goed afgestemd met de vijf andere Zuid-Hollandse instellingen voor Cultuur, Erfgoed en Leesbevordering.

ANBI-status

Kunstgebouw is een culturele ANBI, ofwel een culturele algemeen nut beogende instelling. Schenkingen van bedrijven die ons werk willen ondersteunen zijn aftrekbaar voor de Belastingdienst. Meer informatie over onze ANBI-status vind je op deze pagina.