Doelstellingen - Kunstgebouw

Doelstellingen

Cultuureducatie met kwaliteit

Het belangrijkste doel van de subsidieregeling Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024 is het duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie door middel van intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector.

  Op 11 mei 2020 heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie de subsidieregeling Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024 (CMK-3) bekendgemaakt. De regeling is op 18 mei 2020 gepubliceerd in de Staatscourant.

  Kansengelijkheid
  De regeling borduurt voort op de vorige CMK-regeling (2017-2020) en heeft als centrale doelstelling: “Het duurzaam versterken van de kwaliteit van de cultuureducatie mede door middel van intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector.”
  Daarbij dient speciale aandacht te zijn voor het vergroten van de kansengelijkheid voor leerlingen. De samenwerking moet gestoeld zijn op een onderwijskundige visie op cultuureducatie en dient de culturele ontwikkeling van het kind centraal te stellen.

  De twee hoofddoelen van de regeling zijn:

  • Duurzame kwaliteitsverbetering van cultuureducatie door samenwerking tussen scholen met de culturele omgeving. Het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie op de scholen die reeds deelnemen aan de regeling. Daarnaast dient er de komende periode intensief ingezet te worden op scholen die nog niet meedoen aan de regeling.
  • Deskundigheidsbevordering. Het vergroten van de professionalisering van leerkrachten en docenten van culturele partners ten aanzien van cultuureducatie.

  Hiernaast benoemt de regeling drie facultatieve subdoelen:

  • De ontwikkeling van een doorlopende leerlijn voor cultuureducatie van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.
  • Cultuureducatie verbinden met andere vakken.
  • Aansluiting van binnen- en buitenschools om daarmee de culturele omgeving dichter bij de leerling te brengen.

  De lokale situatie
  Een belangrijke wijziging ten opzichte van de voorgaande jaren is dat in deze periode meer ruimte is om in te zetten op de eigen lokale situatie. Hiertoe is de regeling verbreed met het voortgezet onderwijs en is de aparte regeling voor muziekonderwijs nu in de CMK-regeling geïntegreerd. De regeling biedt de mogelijkheid om te werken aan verbetering van het cultuuronderwijs op de verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs. Het zwaartepunt van de inspanningen moet wel blijven liggen in het primair onderwijs.

  Verbinden tot één geheel
  Voor een succesvolle aanpak van bovenstaande doelstellingen adviseert Kunstgebouw alle deelnemende regio’s om een integrale aanpak te kiezen: de verschillende initiatieven binnen een regio verbinden tot één geheel. Het helpt om daarbij vanuit drie pijlers te denken: activiteiten, deskundigheidsbevordering en organisatie. Daarbij is het van belang dat de ambities per pijler in een juiste balans zijn met elkaar.