Verslag CMK-bijeenkomst - Kunstgebouw

Verslag CMK-bijeenkomst

22 juni 2023

Op 22 juni reisden we af naar Vlaardingen om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en vooruit te kijken. In de Kroepoekfabriek werd er uitgewisseld over interessante en urgente onderwerpen, maar één ding stond centraal: samenwerken aan een bruisende toekomst vol cultuur voor iedereen.

Praatplaat Cultuur

De kunstenaars van Huis van verbeelding lieten ons op een nieuwe manier naar de wereld kijken, daagden ons uit om op ontdekkingstocht te gaan en zorgden ervoor dat we creatief aan de slag gingen. Door Huis van verbeelding is een mooie visuele samenvatting gemaakt, die tot stand gekomen is dankzij de input van van de deelnemers.

praatplaat Cultuur - CMK bijeenkomst 22 juni 2023

Uitgelicht

Alle praatplaten hebben we vastgelegd. Wil je jouw praatplaat digitaal ontvangen? Mail dan naar wesley.lagendijk@kunstgebouw.nl. Hieronder hebben we 2 praatplaten uitgelicht.

Praatplaat Vlaardingen

Zowel uitdagingen als ambities zijn mooi in kaart gebracht. Het wordt in één oogopslag duidelijk wat de situatie in Vlaardingen is en waar ze naartoe willen.Praatplaat Vlaardingen

Praatplaat Krimpen aan den IJssel

Deze plaat maakt goed duidelijk wat de uitdagingen en oplossingen zijn en welke rol Synerkri zelf in het geheel heeft.

Praatplaat Krimpen aan den IJssel

Foto's

Iemand tekent op een wit papier.

Kennisestafette

In de Kennisestafette hebben we geleerd dat binnen onze culturele omgeving alles draait om cultuureducatie en de integratie ervan in het onderwijs. We benutten theater als een krachtig educatief middel en brengen kunst en cultuur de scholen binnen door een gevarieerd cultuurmenu aan te bieden. Onze aanpak is gebaseerd op het luisteren naar de behoeften van scholen en een nauwe samenwerking met lokale cultuuraanbieders.

Meer dan alleen een extraatje
Cultuureducatie is meer dan alleen een extraatje; het is een oplossing voor uiteenlopende uitdagingen. We benadrukken graag het belang hiervan en werken samen met partners die de hoogste kwaliteit kunnen waarborgen. Deskundigheidsbevordering en professionalisering zijn voor ons van essentieel belang, zowel voor onszelf, voor cultuuraanbieders, scholen en docenten.

Sociaal domein

We zijn betrokken bij projecten die het sociale domein verrijken. We werken aan leerecosystemen en aan leerlijnen. We communiceren actief met wethouders, beleidsmakers, en scholen om onze missie te realiseren en cultuureducatie voor iedereen toegankelijk te maken.

We dragen bij aan het verbeteren van het welzijn en de weerbaarheid van jongeren, het creëren van bewustwording over kunst en cultuur, het waarborgen van de toekomst van cultuureducatie. We zijn erop gebrand om drempels voor deelname aan cultuur weg te nemen, scholen bewust te maken van de mogelijkheden, en samenwerking tussen aanbieders te bevorderen.

Leren van elkaar

Om ook zelf te blijven leren zetten we in op kennisdeling, inspiratiebijeenkomsten, ‘snuffelstages,’ en actievere uitwisseling en samenwerking met andere regio’s. Of we nu face-to-face of online samenkomen, we zijn voortdurend bezig met van elkaar leren. We hebben podcasts, videoseries en projectgroepen om moeilijke onderwerpen begrijpelijk te maken of elkaar juist te inspireren. We zetten ons in om kunst en cultuur op de kaart te zetten en iedereen te betrekken bij deze inspirerende reis.

Hoe breng je jouw culturele omgeving onder de aandacht?

Wat breng je onder de aandacht?
 • Theater als middel/hoe cultuur inzetten in onderwijs
 • Kunstprogramma voor scholen
 • Wensen scholen
 • (Brede aanbod) Lokale aanbieders
 • Aanbod CMK
 • Eigen aanbod en van partners
 • Cultuur als middel/oplossing
 • Belang cultuureducatie
 • Workshops en projecten
 • Professionalisering aanbieders en scholen
 • Leerecosysteem
 • Leerlijnen
 • Projecten sociaal domein
 • Stand van zaken CMK
Waar?
 • Overleg Wethouder cultuur en algemeen overleg ambtenaren
 • Schoolbezoeken
 • Uitnodigen beleidsmakers bij lessen en evenementen
 • Communicatie inzetten (nieuwsbrieven, flyers, etc.)
 • Merchandise tijdens evenementen (t-shirts, tassen, etc.)
 • Socialmedia-berichten inclusief taggen partnerorganisaties
 • Evenementen organiseren (stadsbreed) met culturele organisaties en scholen
 • Webpagina voor scholen over aanbod en aanmeldoptie
 • Kennismakingsgesprekken met scholen en aanbieders
 • Onderwijscafé
 • Uitagenda
 • B&W stukken
 • Netwerkbijeenkomsten (ICC’ers, cultuuraanbieders)
 • Infomarkt
 • Presentatie gemeenteraad
 • In de wijken
 • Bibliotheek
 • Open Cultuurdag
 • AO Cultuur
Waarom?
 • Verbeteren mentale welzijn en weerbaarheid jongeren
 • Zichtbaarheid vergroten eigen organisatie
 • Profileren als cultuursector
 • Cultuureducatie mogelijk maken voor alle kinderen
 • Waarborgen toekomst cultuureducatie
 • Voet tussen de deur bij politiek
 • Onderdeel zijn van oplossing
 • Drempel wegnemen voor deelname aan cultureel aanbod
 • Scholen duidelijk maken wat er mogelijk is
 • Thema’s en disciplines met elkaar verbinden (school & kunst)
 • Goede voorbeelden werken aanstekelijk.
 • Samenhang tussen aanbod aanbieders
 • Aansluiten op wensen scholen
 • Continuïteit garanderen
 • Partners bij elkaar brengen
 • Bestuurlijk draagvlak realiseren
 • Financiering loskrijgen
 • Verbinding tussen binnen- en buitenschoolse educatie
 • Verborgen parels onder de aandacht brengen
 • Blinde vlekken inzichtelijk krijgen
 • Van ‘pilot’ naar structureel

Hoe maak je actief gebruik van elkaars expertise?

Wat wil je leren/delen?
 • Intervisie
 • Verdieping actuele thema’s
 • Organisatienetwerkspel
 • Visuele Routekaart
 • Hoe zet je je tijd goed in?
 • Praktijkervaringen delen
 • “Education Warehouse”
 • Goede ervaringen
 • Leuke voorbeeldprojecten
 • Verbinding tussen praktijk, regelingen en fondsen
 • Creatieve werkvormen
 • Kennis en onderzoek kunsteducatie
 • Samenvattingen (wetenschappelijke) artikelen, ook internationaal
 • Hoe maak je belang kunsteducatie duidelijk?
 • Overzicht vergelijkbare organisaties Zuid-Holland
 • Ontdekken hoe anderen communiceren met achterban
 • Aansluiting bij doelen SLO
 • Richtlijnen veiligheid en kwaliteit aanbod
 • Hoe verzorg je goed cultuuronderwijs?
 • Coaching on the job
 • Hoe breng je ICC’ers en aanbieders samen?
 • Hoe omschrijf je rollen en taken binnen CMK?
 • Pedagogische en didactische kennis vakdocenten
 • Opleiding ZZP’ers
 • Co-teaching
 • ICC-cursus uitvoeren met andere regio’s
 • Multidisciplinaire projecten
Waar?
 • Inspiratiebijeenkomsten
 • Praatplaat
 • Snuffelstage (kijkje in elkaars keuken)
 • CmK-bijeenkomsten
 • Centraal, met eigen team
 • Posters op de muur
 • Op school
 • Bij musea
 • Fysieke bijeenkomsten
 • In een inspirerende omgeving
 • Kennisplatform
 • Ervaringsplatform/community
 • Online bijeenkomsten
 • Podcast of videoserie
 • Projectgroep
Waarom?
 • Ontmoeten/persoonlijk contact
 • Kennis delen
 • Inspireren
 • Tijd en ruimte om echt in onderwerp te duiken
 • Laagdrempelig contact
 • Consistent verhaal over CMK
 • Keurmerk voor kwaliteit
 • Deskundigheidsbevordering
 • Continuïteit
 • Logische samenwerking CMK-regio’s
 • Zorgen dat mensen dezelfde taal spreken
 • Jouw meerwaarde ontdekken binnen CMK
 • Voeling houden met stand van zaken cultuureducatie

Hoe deel je jouw successen?

Wat deel je?
 • Verzamelde data
 • Quotes deelnemers
 • Activiteiten die hebben plaatsgevonden
 • Bijzondere gebeurtenissen (kindertroonrede)
 • Traject van CMK-muziekles naar optreden poppodium
 • Cijfers en impact cultuureducatie
 • Factsheets
 • Enquêtes
 • Nieuwe projecten
 • Inhoud, inspiratie, impact
 • Nieuwe ontwikkelingen
 • Innovatieve pilots
 • Proces van A t/m Z: Falen en daarvan leren
 • Leermomenten en valkuilen
Waar?
 • WhatsApp-groep collega’s
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Podcast via Kunstgebouw
 • Ouder-app
 • Mini-documentaire/aftermovie
 • Instagram
 • Prikbord op locatie
 • Narrowcasting
 • Expositie
 • Lokale media
 • Pers uitnodigen bij (grotere) activiteiten
 • Presentatie gemeenteraad
 • Studiedagen op school
 • “30-seconde documenten”; in één oogopslag op de hoogte
 • CMK-projectleider nieuwsbrief met  ‘blooperrubriek’
Waarom?
 • Munitie verzamelen zodat er niet gekort wordt op activiteiten
 • Laten zien waarde kunst en cultuur
 • Positieve werkresultaten tonen
 • Cultuur toegankelijker maken
 • Motiveren deelname
 • Motiveren samenwerking
 • Gemeenteraad informeren wat er speelt bij kinderen/jongeren
 • Zichtbaarheid
 • (Te?) Veel bescheidenheid binnen onderwijs en cultuursector
 • Draagvlak creëren
 • Soms heb je niet door wat jouw successen zijn. Actief delen doet je ook stilstaan bij wat je hebt bereikt
 • Aanstekelijke werking
 • Kennisoverdracht
 • Meer zichtbaarheid samenwerkingspartners
 • Lobby nieuwe mogelijkheden
 • Potentiële partners of financiers bereiken
 • Innovatie
 • Het werkt enthousiasmerend, intern en extern
 • Transparantie
 • Vertrouwen
 • Falen kan stap in richting toekomstig succes zijn
 • Voortzetting CMK
 • Afleveren gedragen en effectieve cultuurnota
 • Op de radar blijven, ook zonder CMK en NPO-gelden