CmK4: aanvraag schrijven - Kunstgebouw

Aan de slag met CmK4! 

Over de workshop 'Aanvraag schrijven CmK4' 

Waaraan moet een goed projectplan voldoen? Afgelopen donderdag nam Jessica de Jaeger van Onbegrensde Zaken tijdens de workshop Aanvraag schrijven CmK4 de deelnemers mee in het beantwoorden van deze vraag. In de 2 brainstormsessies die volgden, gingen ze afwisselend aan de slag met diverse stellingen over cultuureducatie en droomden ze over de toekomst van cultuureducatie in 2028.

Een aantal gedeelde inzichten uit deze brainstormsessies zijn:

  • Het belang van draagvlak onder schoolbesturen en manieren waarop je als gemeenteambtenaar hierop kan sturen door proactief aan te sluiten bij overleggen.
  • Borging van cultuureducatie in de regio werkt als er een structurele samenwerking blijft tussen gemeenten, scholen en de instellingen, met een aanjager die deze partijen met elkaar blijft verbinden.
  • De wens om cultuur als volwaardig en vanzelfsprekend op te nemen in het onderwijs zoals dat bij sport bijvoorbeeld al wel het geval is. Zo zou idealiter iedere leerling 2 uur per week cultuurles krijgen en iedere school een ICC’er (al dan niet bovenschools) hebben inclusief cultuurplan én budget.
  • Een droomscenario is om kunst en cultuur onmisbaar te maken in de komende periode, bijvoorbeeld door een opbouwende leerlijn van groep 1 naar de groep 8 musical te ontwikkelen.
  • De toegevoegde waarde van cultuur op de ontwikkeling van leerlingen en de aansluiting ervan bij vakken als taal, rekenen en burgerschap.

Middels deze workshop wil Kunstgebouw als penvoerder de deelnemende regio’s ontzorgen en ondersteunen bij het schrijven van het regioplan.

Bekijk hieronder de foto’s en lees meer over CmK.

Over CmK
In het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) werken penvoerders zoals Kunstgebouw, overheden, scholen en het culturele veld samen aan goede cultuureducatie voor elk kind door cultuureducatie in het onderwijs te verbeteren. Lees meer over CmK 

Wil je meer weten over CmK4? Lees dan deze folder.