Per leerling € 16,37 voor cultuureducatie - Kunstgebouw

Per leerling € 16,37 voor cultuureducatie

Kinderen kijken naar een theatervoorstelling

De lumpsum is één budget voor alle kosten dat scholen ontvangen van OCW. Bovenop de lumpsum is er jaarlijks aanvullend geld beschikbaar via de prestatiebox. Met deze budgetten financieren scholen ook cultuureducatie.

Prestatiebox

Voor schooljaar 2020-2021 is, voorlopig, 203,68 euro per leerling aanvullend beschikbaar uit de prestatiebox. Scholen moeten dit geld gebruiken voor de doelen die het ministerie aan de box heeft gekoppeld. Voor de huidige periode zijn dat talentontwikkeling door uitdagend onderwijs, een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering, professionele scholen en doorgaande ontwikkellijnen. Aan het einde van een schooljaar wordt het bedrag definitief vastgesteld. Daardoor kan het soms hoger uitvallen.

Geld bestemd voor cultuureducatie

Cultuureducatie en techniekonderwijs vallen onder de doelstelling talentontwikkeling door uitdagend onderwijs. Een deel van het geld uit de prestatiebox (203,68 euro) is gereserveerd voor cultuureducatie. Voor 2020-2021 is dit vooralsnog 16,37 euro per leerling. Dit bedrag is inclusief de 3 euro per leerling voor museumbezoek. Zo kan iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum. Verdere verdeling van de inzet over deze doelen is aan de scholen.

Het algemeen doel van de regeling is om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. Meer in het bijzonder is het doel om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen.

Voorwaarden en verantwoording

De middelen voor de prestatiebox worden in schooljaar 2020–2021 voor het laatst onder de huidige voorwaarden beschikbaar gesteld. Daarna worden weer nieuwe doelen en bedragen vastgesteld. Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen hoe zij het geld uit de prestatiebox besteden en of er voor cultuureducatie een geoormerkt bedrag jaarlijks wordt bepaald. Dit wordt in de toelichting van de regeling vermeld. Scholen zijn wel verplicht om in het jaarverslag en in de jaarrekening te melden waaraan zij het geld hebben uitgegeven.

Tip voor cultuurcoördinatoren

Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan en in de meerjarenbegroting.

Lumpsum

In de lumpsumbegroting staan posten voor onder meer personeel, leermiddelen, excursies, presentaties, deskundigheid en schoolontwikkeling. Hiermee krijgen schoolbesturen een grotere bestedingsvrijheid. Ze kunnen het beleid beter afstemmen op de situatie van de school en het maakt maatwerk voor leerlingen mogelijk. Schoolbesturen moeten verantwoording afleggen over hun keuzes aan personeelsleden, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden.

De Velo (vereenvoudigde Londo-gelden), onderdeel van de lumpsum, zijn bestemd voor culturele vorming. Het budget is € 105,31 per school en € 4,39 per leerling. Dit geld is voor culturele activiteiten, de aanschaf van een methode, materiaal of scholing voor het personeel over cultuureducatie.

(Bron: LKCA)