3 miljoen noodhulp cultuur en erfgoed Zuid-Holland - Kunstgebouw

3 miljoen noodhulp cultuur en erfgoed Zuid-Holland

Directeur Kunstgebouw, Aukje Bolle, spreekt de provincieraad toe

Er komt op korte termijn een regeling om instellingen in de cultuur- en erfgoedsector in Zuid-Holland te helpen de coronacrisis te overleven. Op 1 juli nam Provinciale Staten een motie aan voor noodhulp van 3 miljoen euro. Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland gaan de provincie helpen bij het ontwerpen van de regeling.

Gedeputeerde Willy de Zoete zegde de 3 miljoen als noodhulp toe, na een motie door Meindert Stolk (CDA), Ariette Kasbergen (Groen Links), Rense Weide (VVD), Lies van Aelst (SP), Arjan Witte (SGP/CU) en Paulien van der Hoeven (PvdA). In de vergadering is alvast besloten dat Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland de provincie gaan ondersteunen bij het uitwerken van de plannen. De vergadering vond vanwege de coronamaatregelen niet op het provinciehuis plaats, maar op een historische plek: de imposante Ridderzaal in Den Haag.

Pleidooi

Voorafgaand aan de behandeling van de motie sprak Aukje Bolle, directeur van Kunstgebouw, een pleidooi uit om aandacht te vragen voor de infrastructuur voor cultuur en erfgoed in onze provincie:

Dag allemaal,

Wat een eer om hier te staan, en dank dat u mij de gelegenheid geeft in te spreken.

Ik ben Aukje Bolle, directeur van Kunstgebouw, de Zuid-Hollandse provinciale instelling voor cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Ik spreek hier mede namens Marielle Hendriks, directeur van Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Marielle en ik voelen ons verantwoordelijk voor de sector cultuur en erfgoed in Zuid-Holland.

Wij vragen uw aandacht dit keer niet voor onze eigen organisaties, maar voor de theaters, musea en andere instellingen voor cultuur en erfgoed in Zuid-Holland buiten de grote steden.

Deze instellingen vormen samen de infrastructuur voor cultuur en erfgoed in Zuid-Holland. En deze instellingen hebben grote problemen als gevolg van de coronacrisis.

De rijksmiddelen voor cultuur worden via de BIS besteed aan instellingen die zich voor het grootste deel in de grote steden bevinden. Ook de extra coronamiddelen voor cultuur komen veelal terecht bij de grotere instellingen in de grotere steden.

Van alle theaters in het land komt slechts 20% in aanmerking voor steun van het ministerie. En deze 20% bevindt zich voor het overgrote deel in grote steden.

De instellingen in de kleine gemeenten in Zuid-Holland delen niet of nauwelijks mee in de rijksbijdragen, en dus ook niet of nauwelijks in de extra middelen in tijden van Corona.

En het zijn juist die instellingen, in de kleinere steden die voor een groot deel afhankelijk zijn van publiekinkomsten.

Zij zijn door de coronamaatregelen snel in grote financiële problemen gekomen.

Deze instellingen spelen een belangrijke sociaal maatschappelijke rol in hun gemeente. Zij zijn vaak het enige podium of museum in de omgeving.

Als zij omvallen is er niets meer.

De provinciale infrastructuur voor cultuur en erfgoed is dus in gevaar.

Tijdens de commissievergadering van twee weken geleden proefde ik gelukkig bij Statenleden veel bereidheid om als provincie Zuid-Holland hulp te bieden aan de cultuursector.

En ook in een prettig gesprek dat wij vorige week voerden met de gedeputeerden Vermeulen en De Zoete, was het niet zozeer de vraag of er iets moet gebeuren maar hoe?

En die vraag is zeer terecht, als de provincie noodsteun biedt voor de cultuur in tijden van corona, wie komt er dan in aanmerking, welke criteria hanteer je, hoe zorg je dat de middelen daar terecht komen waar ze ook echt nodig zijn?

De wens om dat eens goed en rustig te onderzoeken staat echter op gespannen voet met de hoge nood bij instellingen. Sommigen weten niet hoe zij de zomer door moeten komen, anderen weten zeker dat ze in september de rekeningen niet meer kunnen betalen. Ondanks de now en de togs regeling en de opgeschorte huur.

Er moet dus snel een perspectief geboden worden van zicht op financiële steun.

Kunstgebouw en Erfgoedhuis zijn graag bereid en in staat om de provincie te helpen een regeling te ontwerpen waarmee de Zuid-Hollandse sector voor cultuur en erfgoed geholpen wordt de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden.

Als u nu een bedrag kan reserveren helpen wij er op korte termijn een goede regeling van te maken.

Een regeling waarbij de provincie niet individuele instellingen gaat subsidiëren maar de gemeenten helpt hun cultuurinstellingen te steunen. Passend bij de rol van de provincie. Gemeenten worden gevraagd te matchen.

De Zuid-Hollandse infrastructuur voor cultuur en erfgoed is van grote waarde voor de kwaliteit van leven van de inwoners van Zuid-Holland, de sector is ook kwetsbaar en heeft nu hulp nodig.

De nood is hoog, de financiële zorgen zijn groot, er is nog weinig tijd, de provincie is voor veel instellingen de laatste strohalm.

U weet volgens mij wat u te doen staat, wij helpen graag bij het realiseren van goede snelle steunmaatregelen.

Dank u wel