01

Werktuig | PNTheater | Fotograaf: Froukje de Jong

Opbrengsten Cultuureducatie met kwaliteit en Impuls Muziekonderwijs

 
Wat is de impact van de regelingen Cultuureducatie met kwaliteit en de Impuls Muziekonderwijs en wat kunnen we meenemen naar het vervolgprogramma? Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) vroeg Sardes en Bureau Art dit uit te zoeken.
 
Onderzoek
De vraag van het FCP luidde:
In hoeverre hebben het beleidsprogramma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) in het algemeen en de bijbehorende subsidieregelingen in het bijzonder invloed gehad op doorlopende leerlijnen, de deskundigheidsbevordering, het volgen en beoordelen van leerlingen en de samenwerking tussen onderwijs en culturele instellingen?
 
Om de vragen te beantwoorden, zijn beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten bestudeerd. Vervolgens zijn 56 interviews afgenomen bij beleidsmedewerkers van provincies en gemeenten, penvoerders, schoolbesturen, schooldirecteuren en ICC’ers. Tijdens twee focusbijeenkomsten zijn de uitkomsten en hoofdconclusies besproken en hebben de 39 deelnemers gereflecteerd over wat de uitkomsten van het onderzoek betekenen voor toekomstig beleid.
 
Conclusies
CMK wordt door alle respondenten positief beoordeeld. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat door de subsidieregelingen:
 
  • Er meer aandacht is voor cultuureducatie binnen het primair onderwijs, zowel bij de overheden als bij de scholen.
  • Scholen zijn bewuster bezig met cultuureducatie, hebben meer aandacht voor deskundigheid en het gebruik van leerlijnen.
  • Contacten tussen scholen en culturele instellingen zijn intensiever geworden en er wordt meer vraaggericht gewerkt. Bij de scholen wordt passend aanbod ontwikkeld.
  • Veel van de scholen en met name schoolbesturen zien cultuuronderwijs als een serieus leergebied.
  • Leerkrachten worden geschoold.
 
Aanbevelingen
 
  • Voor de verankering van cultuureducatie is het van belang te blijven investeren.
  • Inzetten op integraal cultuureducatiebeleid, in plaats van losse disciplines.
  • Bedragen per gemeente gelijk trekken.
 
Lees het onderzoek