03

Visie op cultuuronderwijs
Inspiratiebijeenkomst | cultuuronderwijs algemeen

Duur: 2 uur
Doelgroep: leerkrachten primair onderwijs en cultuuraanbieders
Kosten: € 1.000

Het doel van deze bijeenkomst is om de deelnemers een goed beeld te geven van cultuuronderwijs en hen vervolgens bewust te laten nadenken over de inhoudelijke invulling daarvan op school in samenhang met de andere leergebieden.

Opbrengst inspiratiebijeenkomst

 • U verwerft een compact maar adequaat overzicht van de huidige ontwikkelingen in het primair onderwijs met hun historische en maatschappelijke achtergrond. Hierbij hoort ook de ontwikkeling van de toenmalige kunstzinnige vorming naar het cultuuronderwijs van nu.
 • U maakt kennis met het begrip cultuuronderwijs zoals omschreven binnen het theoretisch kader van Cultuur in de Spiegel en met de hulpmiddelen die dat kader aanreikt om cultuuronderwijs vorm te geven.
 • U ziet hoe cultuuronderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen.
 • U leert doelbewuster nadenken over cultuuronderwijs en krijgt meer inzicht in het eigen handelen.   
 • Deelnemers van culturele instellingen of individuele kunstenaars verwerven beter inzicht in de onderwijspraktijk op het gebied van cultuuronderwijs. Zij kunnen zich een betere voorstelling maken van hun mogelijke bijdrage aan cultuuronderwijs.

Opzet inspiratiebijeenkomst

 • De werkvorm is plenair, met variatie tussen uitleg en toelichting, actieve verwerking, gebruik van beeldmateriaal (inspirerende voorbeelden).   
 • De bijeenkomst is bedoeld voor max. 50 leerkrachten, directeuren, bestuurders en icc’ers uit het onderwijs en (educatief) medewerkers van de culturele instellingen (indien nodig wordt de bijeenkomst vaker georganiseerd).
 • De bijeenkomst zal - waar mogelijk - centraal georganiseerd worden.
 • Indien mogelijk is er vooraf contact met de deelnemers zodat verwachtingen en doelstelling op elkaar afgestemd kunnen worden.
 • De deelnemers krijgen na afloop een hand-out.
 • Kunstgebouw ontwikkelt de inhoud. De penvoerder draagt zorg voor de organisatie en de uitvoering.   
 • De deelnemers krijgen na afloop een waarderingsformulier. Opmerkingen hieruit worden gebruikt bij de voorbereiding van de volgende bijeenkomsten.

Scholen kunnen als vervolg op deze bijeenkomst deelnemen aan De Cultuur Loper. Cultuuraanbieders kunnen als vervolg op deze bijeenkomst deelnemen aan de cursus Cultuur op maat.

Informatie en inschrijven
academie@kunstgebouw.nl